REGULAMIN PARKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WIEJSKIEGO W RASZOWEJ

Park Wiejski w Raszowej ustanowiony zostaje dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych terenu położonego w jego granicach. Park wiejski wraz ze zbiornikami wodnymi obejmuje obszar o powierzchni 27,66 ha. Teren parku stanowi własność gminy Leśnica. Park wiejski służy zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie wypoczynku i rekreacji.

Zarządcą parku jest Urząd Miejski w Leśnicy z siedzibą w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9.

Dla ochrony walorów przyrodniczych terenu ustala się następujące warunki korzystania z parku.

I.

Dostęp do parku jest nieograniczony. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do:

 1. Dbałości o zachowanie walorów przyrodniczych terenu.
 2. Dbałości o czystość i estetykę terenu.
 3. Zachowanie ciszy. 

II. 

Na terenie parku dopuszcza się:

 1. Jazdę na rowerze.
 2. Korzystanie ze zbiorników wodnych za zgodą zarządcy parku.
 3. Urządzanie biwaków i rozpalanie ognisk w miejscach wyznaczonych przez zarządcę parku.
 4. Urządzanie obozowisk i innych zorganizowanych imprez po uzyskaniu zgody zarządcy parku.
 5. Uprawianie wędkarstwa po uzyskaniu zgody zarządcy parku. 

III. 

Osobom przebywającym na terenie parku zabrania się:

 1. Hałasowania.
 2. Zaśmiecania terenu.
 3. Niszczenia roślinności i siedlisk ptactwa.
 4. Wypalania traw.
 5. Korzystania z kąpieli w istniejących zbiornikach wodnych.
 6. Rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi.
 7. Uprawiania wędkarstwa bez zezwolenia zarządcy parku.
 8. Zanieczyszczania zbiorników wodnych.
 9. Polowania.
 10. Niszczenia ławek i urządzeń parkowych.
 11. Wprowadzania psów bez uwięzi.
 12. Wjazdu wszelkimi pojazdami samochodowymi na ścieżki wewnątrz parku, z wyjątkiem pojazdów upoważnionych przez zarządcę parku.