STATUT TOWARZYSTWA EKOLOGICZNEGO „ZIEMI LEŚNICKIEJ”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Ekologiczne „Ziemi Leśnickiej” zwane w dalszym ciągu statutu „Towarzystwem”.

§2

 1. Terenem działalności „Towarzystwa” jest obszar kraju, a siedzibą miasto Leśnica.
 2. Towarzystwo może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem samorządnym, działającym w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

§5

Towarzystwo posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku „Towarzystwo Ekologiczne Ziemi Leśnickiej” oraz emblematem i legitymacją członkowską.
Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§7

Celem Towarzystwa jest:

 1. działanie na rzecz ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych Ziemi Leśnickiej,
 2. działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania oraz wykorzystania środowiska naturalnego i wód,
 3. organizowanie racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. monitoring działań ingerujących w wartości przyrodnicze i dziedzictwo kulturowo historyczne Ziemi Leśnickiej,
 2. opiniowanie zamierzeń gospodarczych pod kątem oddziaływania na środowisko,
 3. ochronę środowiska naturalnego i wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami,
 4. prowadzenie i popieranie działalności turystyczno sportowej,
 5. organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku, rozwijanie wśród członków towarzystwa umiłowania przyrody, postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej,
 6. popularyzowanie idei i działalności Towarzystwa,
 7. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych

W Towarzystwie mogą zrzeszać się również kandydaci na członków, na warunkach podanych niżej.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, i uznała statut Towarzystwa, regulaminy oraz wniosła stosowne opłaty.
 2. Kandydatem może być małoletni poniżej 16 lat życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Kandydatowi nie przysługuje prawo udziału w głosowana i prawo korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 3. Kandydatem może być również każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek, a nie spełniła wymogów podanych w ust. l do czasu spełnienia tych wymogów.
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Towarzystwa.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa osobom, które położyły wybitne zasługi dla Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, jest zwolniony od świadczeń członkowskich,

§10

Warunkiem przyjęcia na członka Towarzystwa jest:

 1. akceptacja zasad ideowo-programowych Towarzystwa,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, w przypadku osób pełnoletnich,
 3. wypełnienie deklaracji członkowskiej,
 4. uiszczenie wpisowego.

Zarząd w drodze uchwały przyjmuje kandydata na członka Towarzystwa.
Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§11

Członek Towarzystwa: zwyczajny, honorowy i kandydat z zastrzeżeniem określonym w § 9 p. 2 ma prawo:

 1. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Towarzystwa,
 2. wybierać i być wybranym do wszystkich władz Towarzystwa na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 3. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Towarzystwa, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,
 4. brać udział we wszystkich działaniach statutowych towarzystwa,
 5. uprawiać wędkarstwo w wodach Towarzystwa na zasadach określonych regulaminie amatorskiego połowu ryb towarzystwa, nosić odznaki Towarzystwa,

Prawa powyższe, z wyjątkiem wymienionym w pkt. 2 przysługują również kandydatom.

§12

Członek Towarzystwa ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, stać na straży dobrego imienia Towarzystwa, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Towarzystwa, ochraniać mienie Towarzystwa jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
 2. pogłębiać wiedzę o ochronie środowiska i wartościach przyrodniczych, kulturowych, historycznych Ziemi Leśnickiej,
 3. brać czynny udział w szkoleniu, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa,
 5. brać czynny udział w pracach Towarzystwa lub zamiennie wpłacić określoną przez Zarząd sumę za nie przepracowanie ustalonego przez Walne Zgromadzenie czasu na te prace,
 6. uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Towarzystwa.


Wymienione obowiązki dotyczą również kandydatów.
Kandydaci opłacają składki w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§13

 1. Członek Towarzystwa naruszający obowiązki określone w §12 może być ukarany przez Zarząd Towarzystwa jedną z następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy,
  4. wykluczenie z Towarzystwa z równoczesnym pozbawieniem odznak.
 2. Zarząd Towarzystwa może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości statutu lub obowiązujących regulaminów połowu ryb, naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu Towarzystwa lub innych osób, wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej.
 3. Od orzeczenia zarządu Towarzystwa członek ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 4. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. l, pkt. l i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt. 3 może nastąpić w dwa lata po upływie kary orzeczeniem Zarządu Towarzystwa, wydanym na wniosek zainteresowanego.
 5. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona z Towarzystwa może nastąpić po upływie 5 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez Zarząd Towarzystwa.

§14

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
 2. skreślenie na skutek nieopłacenia składki za dany okres, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
 3. wykluczenia orzeczeniem zarządu Towarzystwa,
 4. śmierci członka.

§15

Członek Towarzystwa może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa

§16

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja władz trwa 4 lata i jest równoczesna.
 2. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 3. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym. Ukonstytuowanie się władz następuje w głosowaniu tajnym.
 4. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji składu zarządu, komisji rewizyjnej, władze te mają prawo uzupełnienia składów.
 5. Władze Towarzystwa mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności.
  Wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
 6. Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania – o ile nie postanowią one inaczej.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń, a uczestniczą w nich członkowie uprawnieni do brania udziału w zwyczajnych zgromadzeniach.
 7. Sprawy członków za czyny określone w §14 rozpatruje Zarząd Towarzystwa
 8. Przed Zarządem Towarzystwa występuje w charakterze oskarżyciela powołany przez Zarząd Towarzystwa rzecznik, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
 9. Odwołanie ukaranego do Walnego Zgromadzenia od uprawomocnionego orzeczenia zarządu towarzystwa musi być złożone w terminie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty wydania orzeczenia.
 10. Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Towarzystwa są uchwalane na wspólnym posiedzeniu tych władz.

§17

 1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenia dzielą się na:
  1. zwyczajne
  2. nadzwyczajne

§18

W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą:
a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi;
b) z głosem doradczym członkowie wspierający, kandydaci na członków i zaproszeni goście.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należą:
1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad,
2) ustalenie ogólnych wytycznych działalności Towarzystwa,
3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń gospodarczych i ekonomicznych,
5) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
7) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa,
10) nakładanie na członków Towarzystwa obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia za to ekwiwalentu pieniężnego co może być zdecydowane większością 1/2 głosów uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zgromadzenia,
11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§20

 1. Zarząd Towarzystwa zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeden raz w roku (pierwsze półrocze).
 2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie w na tablicy ogłoszeń, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§21

 1. Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

§22

Zarząd realizuje zadania statutowe Towarzystwa i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

§23

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swoich członków cały Zarząd:
  1. prezesa
  2. wiceprezesa do spraw ekologii i ochrony środowiska
  3. wiceprezesa do spraw sportu i rekreacji
  4. skarbnika – gospodarza wód
  5. sekretarza

§24

 1. Zarząd Towarzystwa zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Raz w roku w sprawach ustalenia preliminarza budżetowego oraz planu gospodarczego Towarzystwa,

§25

Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa, a w szczególności:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) rozwijanie działalności sportowej i turystycznej,
3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przedstawiania im planów i materiałów, o których mowa w §21,
4) realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń,
5) rozpatrywanie i uchwalanie preliminarza budżetowego Towarzystwa,
6) rozpatrywanie, zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,
7) ustalanie wysokości wpisowego, składki członkowskiej, opłat za wędkowanie, ekwiwalentu za pracę obowiązkową na rzecz Towarzystwa,
8) uchwalanie ramowych regulaminów działania Towarzystwa,
9) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Towarzystwa oraz Rzecznika Zarządu,

§26

Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarę potrzeby. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes Towarzystwa kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu, przygotowuje projekty uchwał, z tym, że uchwały w zakresie spraw wymienionych w § 25 pkt. 3 do 9 podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarząd Towarzystwa.

§27

Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności,
  2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądania wyjaśnień,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności Towarzystwa w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§29

Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30

Na fundusz Towarzystwa składają się:

1) wpisowe, składki i opłaty członkowskie,
2) dotacje, subwencje i darowizny,
3) inne dochody z działalności Towarzystwa.

§31

 1. Gospodarka majątkiem i funduszem Towarzystwa prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki.
 2. Rokiem budżetowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
 3. Fundusze Towarzystwa przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej.

§32

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, w tym udzielenia pełnomocnictw, wymagane są podpisy prezesa lub w jego zastępstwie v-ce prezesa oraz skarbnika Towarzystwa.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§33

 1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków biorących udział w prawomocnych obradach, na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę statutu przez co najmniej 1/3 członków Towarzystwa w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§34

Rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w trakcie prawomocnych obrad Walnego Zgromadzenia.

§35

W razie rozwiązania się Towarzystwa, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.